Tips för ökad lönsamhet och hållbarhet

ateljelena-fotograf-helsingborg-webb-5

Pauls fem tips för att öka lönsamheten och hållbarheten i ett logistiksystem

1. Förnyelsebart bränsle
De förändringar som är möjliga att genomföra direkt är att använda förnyelsebart bränsle och ställa krav på motorer. Nyttja exempelvis ”Forum för hållbara transporters” upphandlingsverktyg. Detta medför att transporterna på väg och sjö fokuserar på följande:

• Använder din transportör förnyelsebara bränsle?
• Kräver ditt bolag den högsta Euro klassningen av motorer vid en upphandling?
• Kräver ditt företag lågsvavliga bränsle vid upphandling av sjöfrakt?
• Använder ditt företag eller din anlitade transportör dubbeldäckade fordon i transporterna?

2. Ledtider
Beakta alla möjligheter att nyttja alla kombinationer av transportslag beaktat ledtider, infrastuktur, ledtider, servicenivåer, godsets beskaffenhet? Vad är företagets krav på ledtid. Måste alla produkter ha samma ledtid? Vilka möjligheter finns att föra över delar av flödet till järnväg? Ta kontakt med exempelvis Green Cargo eller Samskip Van Dieren Intermodal och diskutera ert upplägg med dem och be dessa bolag ta fram möjliga upplägg. Båda dessa järnvägsbolag har nätverk i Europa som har förhållandevis korta ledtider.

3. Förpakningslogistik
Har förändringar skett avseende förpackningar i syfte att anpassa/minska storleken för att minska miljöbelastningen per artikel. Här finns många exempel på upplägg som har gett mycket bra resultat. Inspireras av de platta paketens mästare Ikea eller företag som Puma! De som bedriver forskning inom området är LTH/Campus Helsingborg, dvs Förpackningslogistik.

4. Samordning
Effektivisering av transporterna genom olika åtgärder såsom samordning med andra företag, ruttplanering och sparsam körning.

5. Utbildning
Deltag i projekt avseende Citylogistik eller i ett större sammanhang KNEG (Klimatneutrala Godstransporter). Gå in på KNEG`s hemsida och inspireras av de olika projekt som drivs!

Comments are closed.